Specjalizacje

Oferta kancelarii

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, jak i Klientów prowadzących działalność gospodarczą, w tym spółek prawa handlowego.

Osoba wezwana w charakterze świadka ma prawo do skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli zostali Państwo wezwani w charakterze świadka warto zastanowić się nad udaniem się do organu wzywającego z adwokatem. W polskiej procedurze, nie jest jak z amerykańskiego filmu. Adwokat nie odpowie za Państwa na pytanie, ale jego obecność często wpływa na poprawę atmosfery przesłuchania oraz dążenie do udzielania merytorycznych odpowiedzi na zadawane pytania, bez wdawania się w dywagacje czy przypuszczenia osoby przesłuchującej. Czuwa, aby osoby przesłuchujące przestrzegały reguł i standardów wynikających z praw świadka.

Zapraszam do kontaktu przed przesłuchaniem.

Szybka reakcja ze strony adwokata – obrońcy, jest niezwykle istotna i często wyznacza tok prowadzonego postępowania. Z tej przyczyny kluczowa jest szybkość obrońcy w ustaleniu gdzie znajduje się zatrzymany, do czyjej dyspozycji i pod jakim zarzutem. Decydujące jest, aby jak najszybciej spotkać się z osobą zatrzymaną i potwierdzić umocowanie w sprawie. Osoba najbliższa może udzielić pełnomocnictwa adwokatowi, co otwiera adwokatowi drogę do żądania osobistego kontaktu z zatrzymanym. Najważniejsze ze wszystkich uprawnień jest prawo do obrony i warto z niego korzystać od samego początku postępowania przygotowawczego.
Jak już zostało podkreślone ważna jest szybkość działania, dlatego dla Państwa wygody poniżej jest link do umocowania mnie w sprawie. Proszę wydrukować, wypełnić według instrukcji i skontaktować się ze mną.
PEŁNOMOCNICTWO

Obecność adwokata w postępowaniu od samego początku wyznacza tempo i kierunek działań organów ścigania. W przypadku niektórych spraw ofiara nie ma siły i ochoty przechodzić przez bezduszny system, który wcale jej nie współczuje i nie pomaga. Czasami ofiary przestępstw wolą sobie dać spokój ze zgłaszaniem przestępstwa, niż przeżywać traumę jeszcze raz. Proszę pamiętać, że nie muszą Państwo przechodzić przez to sami, adwokat po Państwa stronie zadba, aby przejść przez cały proces z poszanowaniem Państwa praw oraz swoją aktywną postawą zaktywizuje organy ścigania do intensywnej pracy na Państwa rzecz. Warto mieć po swojej stronie sprzymierzeńca, który zdejmie z Państwa barków ciężar postępowania, dopilnuje i doprowadzi do pomyślnego zakończenia sprawy z wyegzekwowaniem naprawienia szkody przez sprawcę włącznie.

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia spotkania.

Jeśli chcą Państwo kogoś pozwać należy przygotować się zawczasu. Oprócz skompletowania dokumentów, dobrze jest poradzić się doświadczonego adwokata. Doświadczeni adwokaci zwykli mawiać „jeśli nie ma pożądanego stanu faktycznego, należy go stworzyć”. Taktyka procesowa to często złożona strategia, która przewiduje kolejne ruchy przeciwnika. W ważnych sprawach klientów nie ma miejsca na improwizację, dlatego powództwo należy przemyśleć i przygotować tak aby zmaksymalizować szanse wygranej w sądzie.
Im szybciej wyznaczymy kierunek działań tym szybciej będą tego efekty, dlatego zapraszam na pierwsze spotkanie.

Pozycja dłużnika, bądź jeszcze osoby pozwanej nie jest raczej dla nikogo komfortowa. Dlatego warto mieć po swojej stronie adwokata, który w sposób jasny i zrozumiały wyłoży przed sądem wszystkie Państwa racje, argumenty i okoliczności przemawiające na korzyść. Nawet wydany nakaz zapłaty nie oznacza końca drogi sądowej i nie zamyka drogi do walki o swoje racje. Często nawet wielkie instytucje jak banki czy fundusze inwestycyjne popełniają błędy, dlatego warto, aby przyjrzeć się sprawie jak najszybciej i w sposób fachowy przygotować sprzeciw, zarzuty bądź odpowiedź na pozew.
W celu umówienia spotkania zapraszam do kontaktu.

Cudzoziemcy, którzy chcą nabyć nieruchomość w Polsce często muszą przed ostatecznym zakupem uzyskać decyzję – pozwolenie na nabycie nieruchomości – od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wystąpienie z wnioskiem wiąże się z koniecznością skompletowania niezbędnych dokumentów, których uzyskanie może stanowić problem dla osoby niedoświadczonej w realiach polskich urzędów. Sam wniosek nie ma gotowego formularza, dlatego ważne aby był sporządzony w sposób profesjonalny od samego początku i zawierał wszystkie wymagane elementy.
W celu omówienia wniosku zapraszam na spotkanie.

(UKR) Іноземці, які хочуть придбати нерухомість в Польщі, часто повинні отримати рішення – дозвіл на придбання нерухомості – від Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрації. Подання клопотання щодо отримання даного дозволу пов’язане із оформленням ряду необхідних документів, що може бути проблемою для людей, недосвідчених в реаліях польського устрою. Вищезгадане клопотання не має готового шаблону, тому важливо від самого початку скласти його професійно і з дотриманням всіх вимог законодавства. Для обговорення питання щодо клопотання запрошую на зустріч.

(RUS) Иностранцы, которые хотят купить недвижимость в Польше, часто должны получить разрешение на приобретение недвижимости от Министра Внутренних Дел и Администрации. Заявление о получении данного разрешения связано с оформлением ряда необходимых документов, что может быть проблемой для человека, неопытного в этой сфере. Вышеупомянутое заявление не имеет готового шаблона, поэтому важно изначально составить его профессионально, соблюдая все требования законодательства. Для обсуждения вопроса о заявлении приглашаю на встречу.

Publiczna nagonka na walkę z tak zwanymi dopalaczami, wkroczyła w nową fazę. Zdaniem prawodawcy należy uderzyć w osoby wytwarzające lub wprowadzające do obrotu od strony finansowej, dlatego nawet na osoby w których sprawy zostały umorzone Inspektorzy Sanitarni wymierzają kary finansowe. Kara finansowa może wynosić od 20.000 zł do nawet 1.000.00 zł. Kary te często oderwane są od realiów sprawy i znacznie przewyższają możliwości osoby ukaranej. Po otrzymaniu takiej decyzji od Inspektora Sanitarnego należy podnieść wszystkie ważkie argumenty od samego początku, dlatego tak ważne jest profesjonalne przygotowanie odwołania, bądź skargi do sądu administracyjnego.
Aby umówić się na spotkanie, zapraszam do kontaktu.

Z procesem zakładania placówki oświatowej wiąże się nie tylko wybór formy prawnej, ale też m.in. stworzenie dokumentacji wewnętrznej placówki, umowów, statutu, projektu organizacji wychowania przedszkolnego.
Moja kancelaria pomoże Wam przejść przez ten proces oraz sprawi, że poczujecie się bezpiecznie prowadząc placówkę oświatową.

Wynagrodzenie

Tak jak nie ma prostych spraw, tak nie ma dwóch takich samych. Wynagrodzenie za każdym razem obliczane jest na podstawie takich czynników jak stopień skomplikowania sprawy, nakład pracy konieczny do zaangażowania, aby rozwiązać Państwa problem, poświęcony czas oraz terminów niezbędnych do zachowania.
Wynagrodzenie może być ryczałtowe za całokształt pracy albo godzinowe za każdą poświęconą godzinę pracy.
Po analizie sprawy wypracujemy niezbędny kompromis do zajęcia się Państwa sprawami, dlatego zapraszam do kontaktu.