Jak sporządzić pismo z żądaniem doręczenia nakazu zapłaty i pozwu z funduszu?

W tym wpisie przedstawię podstawowe żądania, jakie należy zawrzeć w piśmie procesowym, które kierujemy do sądu po uzyskaniu wiedzy o wydaniu przeciwko nam nakazu zapłaty doręczonego na niewłaściwy adres.

Przede wszystkim, w przygotowywanym piśmie powinniśmy zawrzeć żądanie doręczenia nam nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu na nasz aktualny adres zamieszkania, wskazując na jego nieskuteczne doręczenie w dotychczasowym toku procesu.

W dalszej kolejności, jeśli pozew wraz z nakazem zapłaty zostały nam doręczone poprzez podwójne awizo i chcemy doprowadzić do zawieszenia postępowania egzekucyjnego, należy zażądać od sądu wydania nam zaświadczenia potwierdzającego, że pozew oraz nakaz zapłaty zostały nam doręczone na adres wskazany w pozwie w trybie art. 139 § 1 k.p.c., poprzez dwukrotne złożenie awiza przesyłki sądowej. Po otrzymaniu takiego zaświadczenia, jeżeli adres wskazany w treści zaświadczenia i nasz rzeczywisty adres zamieszkania są różne, komornik sądowy na nasz wniosek zawiesi prowadzone postępowanie egzekucyjne.

W konstruowanym przez nas wniosku powinniśmy także przedstawić wszelkie dowody, w tym z dokumentów i zeznań świadków, które pozwolą potwierdzić, że w czasie dokonywania doręczenia nakazu zapłaty nasz adres zamieszkania różnił się od tego, który został wskazany przez fundusz w pozwie. Dowodem w sprawie może być umowa najmu, potwierdzenia opłacania rachunków za media dostarczane do lokalu czy nawet pisemne oświadczenie sąsiada.

Pozostałe elementy wniosku o doręczenie pozwu i nakazu zapłaty powinny odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego wskazanym w art. 126 k.p.c. Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

Być może zainteresuje Cię również